2021-01-11

Výuka jazyků, která učí i stroje

Většina mobilních aplikací pro výuku cizích jazyků (s vyloučením programovacích), které jsou dostupné v Google Play nebo Apple Store není pedagogicky správně navržena. Jako nejčastější 3 problémy se uvádí: izolace výuky slovní zásoby v uzavřených celcích namísto výuky v relevantních okruzích. Zadruhé se aplikace minimálně adaptují na průběžné výsledky uživatele a ve třetím souvisejícím bodem poskytují minimálně vysvětlující a opravnou zpětnou vazbu na chyby uživatele. Hlubším zamyšlením při znalosti programovacích technik je tento výsledek vcelku logický, neboť reflektuje části, které vyžadují složitější programování. Uzavřená slovní zásoba je asi taktéž výsledkem rychlého vývoje nebo přebírání výukových okruhů.

Vybaveni znalostí těchto detailů je možné si položit otázku, jakou tedy použít metodiku pro tvorbu jazykové výukové aplikace? Jako odpověď se nabízí výzkum a produkt Univerzity v Jyväskyle, která toto zkoumala a dodala aplikaci GraphoGame. Nejsilnějším článkem této aplikace je právě pedagogický výzkum na pozadí a uplatnění v metodice. Asi bych se nezdržoval na faktu, že je určena nejmenším dětem k rozvoji čtení z poslechu. Co funguje? Okamžitá zpětná vazba na chybu, stejně jako možnost opravy pro postup. Výhodné mají být také krátké (asi minutové) "herní směny". Hráč-žák se má možnost hru rádoby pozměnit díky možnostem modifikace herní figurky za odměny ze správných odpovědí, víceméně je to ale krok ke ztotožněním se provázející postavičkou. Zpět k metodice: hra díky pozitivní zpětné vazbě a algoritmům "udržujícího hráče zaujatého hraním" Taktéž má provádět adaptaci na žákův postup při učení. Vskutku krásné cíle pracující na cílech identifikovaných v předchozím dokumentu. Zajímavým postřehem je doporučená delka používání mezi 8 - 12 minutami.

Když tedy máme alespoň nějakou vyzkoumanou metodu pro učení lidí, jak je to s učením a porozuměním textu v počítačích? Není možnost, že by nějaká technicistní strojová metoda pomohla se naučit jazyk lidem? Odpověď je, že není. Počítače, respektive algoritmy umělé inteligence se doposud učily zejména detailní lingvistickou analýzou, ale dříve či později narazí na problém, že zachycená řeč lidí či psaný text není gramaticky korektní či sémanticky úplný, protože lidé jim rozumí i bez všech prvků, a tudíž je těžké jej analyzovat. Druhý zásadní argument, že spousta vět dává smysl jen při použití v kontextu, v jakém jsou uvedeny a čistě syntaktická analýza si nemůže chybějící informace doplnit. Článek uvádí jako příklad větu "banán je zelený", přičemž ani lidsky není zřejmé, bavíme-li se o nezralém banánu, banánu přebarveném na zeleno či bio banánu.

Jestli se tedy vývoj ve strojovém učení jazyka má někam posunout, pravděpodobně to bude v adaptaci způsobu, který používají i děti. Výzkumníci z MIT vyzkoušeli způsob, který podporuje učení jazyka doplněním parseru o modul pozorující současně video, které obsahově podporuje zpracovávaný text. Spojenou analýzou vstupního textu s vizuální podporou videa má výrazně lepší výsledky, což odpovídá pedagogickým metodám obsažených v GraphoGame zaměřené na lidi.

Že ale řešení není ještě univerzální potvrzuje poslední výzkum, který nechal umělou inteligenci analyzovat Shakespearovou dílo s cílem najít v něm autorský styl jiného spisovatele, což se skutečně podařilo. Na článku je nezajímavějším sledovat precizní postup, který byl použit pro úvodní trénování neuronové sítě obsažené v AI na pečlivě vybraném souboru Shakespearova díla v čase. Použitím jiných testovacích dat by výsledek vyšel jistě jinak. Tím jsem chtěl jenom pozitivně uzavřít kapitolu učení jazyka za pomocí umělé inteligence, neboť jak vidíte nejde vůbec o jednoduchý proces – zatím.

2021-01-10

Azure Site2Site VPN (ARM to Classic)

Issue:
Unable to get the new connection from classic to ARM VPN Gateway connected

Cause:
Authentication failure

Resolution:
Use the below commands to get the existing pre-shared key on the classic VPN gateway and then try to update the same on either sides.

Get-AzureVNetGatewayKey
   -VNetName <String>
   -LocalNetworkSiteName <String>
   [-Profile <AzureSMProfile>]
   [<CommonParameters>]

More Information:

PowerShell installation to use classic commands:

Install-Module -Name PowerShellGet -Force
Install-Module Azure
Install-Module Azure -AllowClobber
Import-Module Azure

Note:
While trying to use the classic subscription via PowerShell, you might have not seen the subscription listed from the below commands:

Add-AzureAccount
Get-AzureSubscription

To see your classic subscription here, you would have to add yourself as a co-administrator for the Classic Account which is what you did in this case.

Documentations for future references:

Azure Classic Select-AzureSubscription Error

No default subscription has been designated. Use Select-AzureSubscription -Default <subscriptionName> to set the default subscription.

Select-AzureSubscription : The subscription id doesn't exist.
Select-AzureSubscription : The subscription name doesn't exist.
Select-AzureSubscription : Parameter set cannot be resolved using the specified named parameters.

Add-AzureAccount : No subscriptions are associated with the logged in account in Azure Service Management (RDFE). This means that the logged in user is not an administrator or co-administrator for any account

Add-AzureAccount : AADSTS50074: Strong Authentication is required.

I had the following problems with Setting the default subscription because of two reasons. For this you need to have set co-administrator rights

Solution: Add classic administrator role inside AAD for user you are using to log in. Azure Portal > subscriptions > subscription - Access control (IAM) > Classic administrators > Add > Add co-administrator and try again!

Non responding Azure VM

It might happen to your virtual machine in Azure Cloud too. It gets stuck without responding to enabled services like SSH, HTTP even pings; in Microsoft words "VM was not responding to any means of communication".

Symptoms: There is no answer from the public IP range as same as from a private network from a machine on the same VNET and subnet. A tricky part is a machine in the portal looks up and running, stopping, and restarting. 

I opened the M$ support case because it was another occasion of the same behavior and I wanted to know the answer. We went through a classic scenario: Restart, deallocation, and redeploy via the portal. The extra task was the restart VM's from the serial console but the serial console did not come up even after a reboot.
Short answer: one of the disks was incorrectly mounted. One of the logs was containing crucial information as "Reached target Emergency Mode" followed by
Failed to mount /var/lib/docker. See 'systemctl status var-lib-docker.mount' for details. Dependency failed for Local File Systems.
That failed mount is preventing VM to boot, it needs to be fixed as described below. We had to create a rescue VM for which we used the OS disk of the impacted VM to create a new VM and it worked.

Solution: add to mount point /etc/fstab an item -nofail. Save and exit. Detach drive and do OS swap for the machine. The reboot should be OK and the machine should be online.

How to rescue the VM
  • Take the snapshot of OS disk - a full snapshot 
    • In disks – Created new disk using source path as a snapshot.
    • Verify the size of the disk and the type of disk used and used the same size and type to create a new disk.
  • Attach the disk to an existing Redhat VM, swap the disk, and mount it.
These few hints might help you to get rid of the troubles.

2021-01-01

Doporučená instalace softwaru a používání služeb

Affiliate sekce, aneb za doporučení výhody pro mě i pro vás.

Počítačové:

Fintech

Služby:

Cestování